Bytový a kancelársky nábytok, kožené a látkové sedacie súpravy.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
 Obchodné podmienky

 

Článok 1

Zmluvné strany

Zmluvnými stranami sú predávajúci, ktorým je RIMEX Žilina, s. r. o.  so sídlom Odtrnovie 817  Rosina 013 22  IČO: 36 440 850 , zapísaný 10.03.2006, IČ DPH SK 2022145411, DIČ: 2022145411, telefón: 0903 808 224, email:  obchod@rimex.sk.  a kupujúci, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim.

 

Článok 2

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z kúpnej zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, ktoré medzi sebou zmluvné strany uzatvorili prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho s výnimkou, ak by si strany medzi sebou dohodli podmienky zmluvy odlišne. V tom prípade budú mať tieto odlišné podmienky prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar podľa objednávkového formulára v dohodnutom čase a previesť na neho vlastnícke právo k veci. Súčasne s vecou sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky potrebné doklady, t.j. doklady predpísané právnymi predpismi a doklady potrebné na riadne užívanie tovaru.

Predávajúci má práva na zaplatenie kúpnej ceny riadne, včas a podľa kúpnej zmluvy.

 

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu riadne, včas a podľa kúpnej zmluvy a prevziať objednaný tovar od predávajúceho na mieste a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

Kupujúci má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade, že tak kupujúci učiní, má tiež právo na vrátenie kúpnej ceny v lehote 15 dní odo dňa, kedy od zmluvy odstúpil.

 

Článok 5

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára vyplnením objednávkového formulára, na základe ktorého predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú momentom potvrdenia objednávky predávajúcim.

Ak bola objednávka potvrdená, avšak tovar nie je možné dodať z dôvodov na strane predávajúceho, predávajúci bezodkladne informuje o tejto skutočnosti kupujúceho a dohodne sa s ním na náhradnom plnení alebo vrátení finančnej čiastky, ktorú kupujúci uhradil na objednaný tovar, ktorý nie je možné dodať.

 

Článok 6

Dodacie podmienky

Tovar bude kupujúcemu dodaný v súlade s objednávkovým formulárom- na mieste, ktoré kupujúci určí v objednávkovom formulári ako miesto dodania alebo si kupujúci tovar prevezme sám v prevádzkarni predávajúceho.

Tovar prevezme kupujúci sám alebo ho prevezme osoba, ktorú na to kupujúci splnomocnil. Táto osoba sa musí preukázať platným plnomocenstvom. pri prevzatí tovaru je kupujúci, resp. splnomocnenec povinný predložiť doklad o zaplatení tovaru a kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa má tovar dodať.

Ak kupujúci tovar neprevezme v súlade s kúpnou zmluvou, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu náklady spojené s opätovnou dopravou tovaru.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodanie tovaru nie je možné pretože jeho dodávateľ prerušil výrobu, ukončil výrobu alebo vykonal natoľko závažné zmeny, ktoré znemožnili predávajúcemu plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z kúpnej zmluvy.

 

Článok 7

Kúpna cena

Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je uvedená vrátane DPH, v plnej výške a v súlade s kúpnou zmluvou najneskôr pri prevzatí tovaru.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu buď v hotovosti- v tomto prípade sa za deň platby považuje deň, kedy bola kúpna cena odovzdaná predávajúcemu alebo bezhotovostným prevodom- v tomto prípade sa za deň platby považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Faktúra za tovar slúži ako daňový doklad a zároveň ako dodací list.

 

Článok 8

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu. V takom prípade mu predávajúci v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti kúpnu cenu alebo preddavok zaplatený za tovar.

Tovar bude prevzatý späť len v prípade, že bude v pôvodnom obale, nebude vykazovať známky použitia, nebude poškodený, bude vrátený spolu s príslušenstvom, príslušnou dokumentáciou a s originálnym dokladom o kúpe.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho či tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Za tovar podľa osobitných požiadaviek sa považuje aj tovar nadštandardne veľkej objednávky. O tom, že tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, je takto označený, musí byť kupujúci vopred informovaný.

 

Článok 9

Reklamačný poriadok

Ak výrobok vykazuje vady, zákazník má právo na ich bezplatné odstránenie v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Na úspešné uplatnenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci predložil tovar s originálnym obalom, záručným listom, dodacím listom a dokladom o zaplatení.

Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu u predávajúceho ihneď po zistení vady. Vadu musí bližšie špecifikovať v oznámení o výskyte vady, resp. bezprostredne po oznámení o výskyte vady. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady tovaru, o ktorých bol v čase uzatvárania zmluvy informovaný alebo o ktorých vzhľadom na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Kupujúcemu zaniká nárok na uplatnenie reklamácie uplynutím záručnej doby tovaru; neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru; mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci; poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike; poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením; zásahom k tomu neoprávnenej osoby.

Reklamácia bude vybavená uskutočnením opravy vadného výrobku, súčiastky alebo dielca alebo výmenou vadného výrobku, súčiastky alebo dielca za nový výrobok, súčiastku alebo diel, a to podľa uváženia predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Článok 10

Ochrana osobných údajov

Vyplnením objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov za účelom spracovania objednávky a vedenia dokumentácie o uskutočnených objednávkach.

Predávajúci sa zaväzuje postupovať v procese spracovávania osobných údajov kupujúceho podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému tovaru zaplatením kúpnej ceny v plnej výške a prevzatím tovaru od predávajúceho. Splnené musia byť obe podmienky.

Momentom prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho alebo momentom, kedy si kupujúci v súlade s kúpnou zmluvou mal tovar prevziať a neučinil tak, pričom mu predávajúci umožnil nakladanie s tovarom, prechádza nebezpečenstvo na tovare na kupujúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Predávajúci má právo na zmenu týchto obchodných podmienok, pričom za oznámení zmeny obchodných podmienok sa považuje ich zverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Prihlásenie
http://www.officepro.cz/sk/partner/rimex/navrhar-kancelarii